Hỗ trợ và bán hàng 24/7: (0284) 458 1498

ZoogZilla Web
Thương hiệu của bạn được đại diện trên toàn thế giới! Tên miền – Hosting – Email – Nhà xây dựng trang web và hơn thế nữa!

Zoogzilla Price Sheet - USD

Hosting Packages

cPanel Hosting Packages

 • Economy Linux Hosting with cPanel - $7.99/month
 • Deluxe Linux Hosting with cPanel - $10.99/month
 • Ultimate Linux Hosting with cPanel - $16.99/month

Plesk Hosting Packages

 • Economy Windows Hosting with Plesk - $7.99/month
 • Deluxe Windows Hosting with Plesk - $10.99/month
 • Ultimate Windows Hosting with Plesk - $16.99/month

Managed WordPress® Hosting Packages

 • Basic Managed WordPress Websites - $7.99/month
 • Deluxe Managed WordPress Websites - $9.99/month
 • Ultimate Managed WordPress Websites - $14.99/month
 • Developer Managed WordPress Websites - $24.99/month
 • Pro Managed WordPress Websites - $69.99/month

Website Builders

Website Builder Packages

 • Personal Website Builder - $4.99/month
 • Business Website Builder - $8.99/month
 • Business Plus Website Builder - $12.99/month

Quick Shopping Cart Builders

 • Economy Quick Shopping Cart - $9.99/month
 • Deluxe Quick Shopping Cart - $29.99/month
 • Premium Quick Shopping Cart - $49.99/month

Workspace Tools

Email Packages

 • Personal Email - $23.88/year
 • Business Email - $47.88/year
 • Unlimited Business Email - $59.88/year

Fax thru Email

 • Standard Economy Fax thru Email - $9.95/month
 • Standard Deluxe Fax thru Email - $14.95/month
 • Standard Premium Fax thru Email - $19.95/month
 • Toll Free Economy Fax thru Email - $14.95/month
 • Toll Free Deluxe Fax thru Email - $19.95/month
 • Toll Free Premium Fax thru Email - $29.95/month

Online Calendar

 • Personal Calendar - $9.99/year
 • Group Calendar - $12.99/year
 • Unlimited Group Calendar - $24.99/year

Online Storage

 • Economy Online Storage - $19.99/year
 • Deluxe Online Storage - $29.99/year

Marketing Tools

Email Marketing

 • Beginner Email Marketing - $119.88/year
 • Up & Running Email Marketing - $179.88/year
 • Pro Email Marketing - $359.88/year

Search Engine Visibility

 • Search Engine Optimization Tool (SEO) - $83.88/year

Website Security

Website Security

 • Website Security Essential - $6.99/month
 • Website Security Deluxe - $19.99/month
 • Website Security Express - $25.00/month

SSL Certificates

 • Standard SSL - $64.99/year
 • Standard UCC SSL Up to 5 - $89.99/year
 • Standard Wildcard SSL - $299.99/year
 • Premium (EV) SSL - $149.99/year
 • Premium (EV) SAN SSL Up to 5 - $349.99/year